ANPR

Coördinatiecel ANPR

In overleg met de coördinatiecel ANPR werd een provinciaal meldpunt in het leven geroepen: ANPR@provincieantwerpen.be. We roepen u op om ons via dit kanaal alle initiatieven met betrekking tot ANPR te bezorgen. Op die manier kunnen we de afstemming met andere, bestaande initiatieven nog vergroten en garanderen. U kan er uiteraard ook terecht met al uw vragen over ANPR.

ANPR of Automatische Nummerplaatherkenning is een vorm van technologisch toezicht met diverse toepassingen. Tal van politiezones en overheden zijn momenteel bezig met de voorbereiding of uitbouw van een ANPR-cameranetwerk. De realisatie van een performant en gedragen ANPR-netwerk impliceert coördinatie en opvolging in multidisciplinair teamverband. Daarom hebben we een coördinatiecel ANPR opgericht. De doelstellingen van deze cel zijn zowel beleidsmatig als technisch:

 • Reflecteren over en voorstellen formuleren (rekening houdend met de mogelijk uiteenlopende visie ter zake) met betrekking tot de finaliteit van de inzet van ANPR (Louter verkeersveiligheid? Criminaliteitsbestrijding? Een combinatie van beide? Welke feiten/fenomenen wel, welke niet? Welke met vaste camera’s, welke met mobiele (zodra dit mogelijk wordt)? Waar en wanneer zetten we camera’s in gelet op een bepaalde concentratie in tijd (zomer, winter, overdag, ’s nachts) en ruimte (bepaalde criminogene buurten))
 • Bekomen van een goede afstemming, wisselwerking en synergie tussen federale, regionale en lokale initiatieven
 • Streven naar draagvlak door een goede en bewuste afweging van belangen en rechtswaarden (legitimiteit en proportionaliteit bewaken)
 • Periodiek opvolgen van wat er gebeurt op het terrein (o.a. via GIS-tool)
 • Voortgang bewaken, stimuleren en knelpunten wegnemen
 • Blinde vlekken detecteren en wegwerken
 • Overlapping en overdaad aanpakken, werken aan afstemming voor wat betreft de plaatsing
 • Werken aan efficiëntie- en effectiviteitswinst (schaarse budgetten doelmatiger besteden)
 • Samenbrengen van (gespreks)partners
 • Aanreiken van samenwerkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld starten met één of meer haalbare pilootprojecten (bv. afstemming op een bepaald traject of in een bepaalde regio). Dit kan leiden tot quick-wins maar dient evenzeer om vertrouwen te creëren, de geloofwaardigheid te verhogen en aan te zetten tot actie
 • Supralokale (al dan niet grensoverschrijdende) informatie-uitwisseling vormgeven en faciliteren (investering)
 • Steden, gemeenten en politiezones ondersteunen (good practices, advies, …)

De coördinatiecel is multidisciplinair en als volgt samengesteld:

 • Gouverneur (voorzitter coördinatiecel)
 • Deputatie (gedeputeerden bevoegd voor Mobiliteit en Veiligheid)
 • Burgemeesters (aan alle burgemeesters werd de kans geboden te zetelen in de coördinatiecel, streefdoel was minstens één burgemeester per bestuurlijk arrondissement. 13 burgemeesters zetelen in de coördinatiecel)
 • Parket (Procureur-Generaal, procureur des Konings of vertegenwoordiger)
 • Korpschefs Lokale politie (3)
 • Federale politie (Dirco, Dirju, Wegpolitie, CGO);
 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL – Privacycommissie)
 • Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, …)
 • Dienst Mobiliteit provincie Antwerpen
 • wnd. arrondissementscommissaris (secretaris)
 • ad hoc uitbreiding in functie van noodwendigheden

De coördinatiecel werkt in een multilevel governance omgeving en zoekt afstemming met diverse andere organen zoals de Privacycommissie, het Forum voor Grensoverschrijdend Overleg (Nederlandse grensprovincies), het halfjaarlijks burgemeesteroverleg , POK, Binnenlandse Zaken, … Verslagen van de coördinatiecel en allerlei andere relevante informatie zullen worden ontsloten via deze website. Ook op de website van Wegen en Verkeer kan je terecht voor meer duiding.