Veiligheid

Politionele veiligheid en openbare orde

Gouverneurs zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid én de volksgezondheid zodra een incident of ramp de draagkracht, de middelen of de grenzen van gemeenten overschrijdt. Vooral bij grootschalige of langdurige incidenten of rampen komen gouverneurs nadrukkelijk in beeld. Voorts werken ze vooral discreet en op de achtergrond.

Verder ondersteun ik de afstemming en samenwerking tussen de hulp- en veiligheidsdiensten in de provincie. Een voorbeeld hiervan is het provinciale ‘Politie interventieplan’ (PIP) dat van toepassing is op alle politiekorpsen en –diensten. Dit plan verzekert op elk moment de onmiddellijke inzet van 25 interventieploegen van politie bij grootschalige incidenten.

Als voorzitter van het Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie-overleg (CIC) ziet mijn Dienst Politionele Veiligheid toe op de werking van het CIC: de politiële hulpoproepcentrale ‘101’. De leden van het overleg kaarten punctuele problemen aan en trachten deze op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Tweejaarlijks wordt de werking van het CIC geëvalueerd via een bevraging van de klanten.
 

Het provinciaal veiligheidsoverleg

Bij veiligheid zijn vele partijen, met elk hun eigen bevoegdheid, betrokken. Behalve de bestuurlijke en gerechtelijke overheid zijn dat uiteraard de lokale en federale politie. Samen met de procureur-generaal van Antwerpen, Dhr. Patrick Vandebruwaene, zit ik het provinciaal veiligheidsoverleg voor. In dit overleg stemmen alle partners hun handhaving- en preventiebeleid op elkaar af. Zo pakken wij veiligheidsproblemen samen aan. Ook volgen wij de realisaties op van de lokale veiligheidsplannen en dragen we bij tot een oplossing voor concrete problemen. Dit veiligheidsoverleg leidt vaak tot erg nuttige initiatieven, zoals een haalbaarheidsstudie tot samenwerking, associatie of fusie van politiezones, een tweejaarlijkse veiligheidsconferentie. De veiligheidsconferentie 2015 gaat over het thema “weerbaar bestuur”. De conferentie van 2012 ging over Diefstallen in Woningen (DIW) en leidde o.m. tot een uniform draaiboek voor het hele gerechtelijk arrondissement over de aanpak van diefstallen in woningen, een ergerlijke plaag met een grote impact voor al te veel mensen.

Aanvullend op het veiligheidsoverleg volgt mijn Dienst Politionele Veiligheid het overleg tussen alle politiekorpsen en -diensten op. Ook dit leidt vaak tot concrete projecten, zoals trainingen in geweldbeheersing, vereenvoudiging van administratieve taken en de oprichting van een ICT overleg.


Bestuurlijke handhaving

Teneinde de openbare rust, veiligheid en openbare orde te garanderen, kunnen bestuurlijke overheden een beroep doen op de lokale politie. De bestuurlijke politie (burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad) beschikt in dat kader over een aantal bevoegdheden vervat in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Het bekendste instrument van de bestuurlijke overheden op lokaal niveau is de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Voor meer informatie kan u de Leidraad Bestuurlijke Handhaving hier nalezen.


Administratief toezicht op de politiezones

Provincie Antwerpen telt 23 politiezones. Bepaalde besluiten van de gemeente- en politieraden van deze zones zijn onderworpen aan mijn specifiek bestuurlijk toezicht:
 

  • In het raam van het algemeen specifiek administratief toezicht onderzoekt de dienst Toezicht Lokale Politie de wettigheid van de besluiten van de gemeente- en politieraden en van hun colleges.

  • In toepassing van het bijzonder specifiek administratief toezicht keur ik beslissingen goed over het personeelskader, de begroting, begrotingswijzigingen, de jaarrekeningen en de eindrekening van de bijzonder rekenplichtige en de schuldherschikking van de politiezones, de dotaties van de gemeenten die tot een meergemeentezones behoren aan de betrokken politieraad, en de schuldherschikking die de politiezones kunnen doorvoeren.

De verkiezing van de politieraadsleden moet geldig worden verklaard door de deputatie die voor deze aangelegenheid optreedt als bestuurlijk rechtscollege. Ook bezwaren tegen die verkiezing worden door de deputatie beslecht in eerste aanleg.

Tevens maak ik deel uit van de commissie bevoegd voor de voorbereiding van het aanwerven en evalueren van het ambt van korpschef van de lokale politie en van de evaluatiecommissie voor het ambt van bestuurlijk directeur-coördinator bij de federale politie.

 

Draaiboek fusie van politiezones

Wanneer fusiegesprekken tussen politiezones worden aangevat en/ of de intentie tot een fusie tussen 2 of meer politiezones groeit, is het belangrijk om een aantal fasen te doorlopen. Vanuit de wens van de gouverneur om dit traject te ondersteunen werd een draaiboek opgemaakt waarin een schematisch overzicht wordt gegeven van de belangrijkste stappen in het fusieproces.