Veiligheid

Politionele veiligheid en openbare orde

Gouverneurs zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde, de veiligheid én de volksgezondheid zodra een incident of ramp de draagkracht, de middelen of de grenzen van gemeenten overschrijdt. Vooral bij grootschalige of langdurige incidenten of rampen komen gouverneurs nadrukkelijk in beeld. Voorts werken ze vooral discreet en op de achtergrond.

Verder ondersteun ik de afstemming en samenwerking tussen de hulp- en veiligheidsdiensten in de provincie. Een voorbeeld hiervan is het provinciale ‘Politie interventieplan’ (PIP) dat van toepassing is op alle politiekorpsen en –diensten. Dit plan verzekert op elk moment de onmiddellijke inzet van 25 interventieploegen van politie bij grootschalige incidenten.

Als voorzitter van het Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie-overleg (CIC) ziet mijn Dienst Politionele Veiligheid toe op de werking van het CIC: de politiële hulpoproepcentrale ‘101’. De leden van het overleg kaarten punctuele problemen aan en trachten deze op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Tweejaarlijks wordt de werking van het CIC geëvalueerd via een bevraging van de klanten.
 

Het provinciaal veiligheidsoverleg

Bij veiligheid zijn vele partijen, met elk hun eigen bevoegdheid, betrokken. Behalve de bestuurlijke en gerechtelijke overheid zijn dat uiteraard de lokale en federale politie. Samen met de procureur-generaal van Antwerpen, Dhr. Patrick Vandebruwaene, zit ik het provinciaal veiligheidsoverleg voor. In dit overleg stemmen alle partners hun handhaving- en preventiebeleid op elkaar af. Zo pakken wij veiligheidsproblemen samen aan. Ook volgen wij de realisaties op van de lokale veiligheidsplannen en dragen we bij tot een oplossing voor concrete problemen. Dit veiligheidsoverleg leidt vaak tot erg nuttige initiatieven, zoals een haalbaarheidsstudie tot samenwerking, associatie of fusie van politiezones, een tweejaarlijkse veiligheidsconferentie. De veiligheidsconferentie 2015 gaat over het thema “weerbaar bestuur”. De conferentie van 2012 ging over Diefstallen in Woningen (DIW) en leidde o.m. tot een uniform draaiboek voor het hele gerechtelijk arrondissement over de aanpak van diefstallen in woningen, een ergerlijke plaag met een grote impact voor al te veel mensen.

Aanvullend op het veiligheidsoverleg volgt mijn Dienst Politionele Veiligheid het overleg tussen alle politiekorpsen en -diensten op. Ook dit leidt vaak tot concrete projecten, zoals trainingen in geweldbeheersing, vereenvoudiging van administratieve taken en de oprichting van een ICT overleg.
 

Verkeersveiligheid

Elke dode of zwaargewonde in het verkeer is en blijft er één teveel! Een “nul slachtofferbeleid” daar droom ik van. Daar streef ik naar. Wat kan in Zweden, kan net zo goed in Antwerpen, in Vlaanderen! Een verkeersveilig Antwerpen bereik je niet alleen. We moeten dat samen willen en samen waarmaken. Dag in dag uit! Samen met de lokale politiezones, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, de Vlaamse Afdeling Wegen en Verkeer, de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen en vele anderen zetten we heel gericht in op verkeersveiligheid. Helaas is en blijft er nog veel werk aan de winkel.

Weekendongevallen Door Controles Aanpakken (WODCA) is allicht het bekendste initiatief inzake verkeersveiligheid in provincie Antwerpen. De meeste weekendongevallen zijn rechtstreeks gelinkt aan rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overdreven snelheid. De slachtoffers zijn doorgaans jong en in de fleur van hun leven. Elk weekend opnieuw zijn er over de hele provincie gemiddeld 140 politieagenten op de been om zoveel mogelijk chauffeurs te controleren. Rijden, alcohol en drugs gaan niet, gaan nooit samen en dulden we niet. Via strenge controles willen we dat week na week herhalen. Des te groter de pakkans, des te kleiner het aantal chauffeurs die alsnog het risico nemen om onder invloed of te snel te rijden. Want laten we wel wezen: alleen wie echt nuchter is, is zeker!

De Provinciale Adviescommissie voor Verkeersveiligheid Antwerpen (PAVA) verenigt zoveel mogelijke partners, actief binnen het domein van de verkeersveiligheid. Ons opzet: zoeken naar synergiën door samenwerking bij de aanpak van de verkeersonveiligheid en -criminaliteit.


Criminaliteitspreventie


Alle korpsen en preventiediensten uit de provincie zijn vertegenwoordigd in de ‘De Ronde Tafel Technopreventie’. Hier worden nieuwe technieken en acties ter preventie van diefstal in woningen voorgesteld. Op die manier blijven de Diefstal Preventie Adviseurs (DPA's) te allen tijde op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van inbraakpreventie. Zij delen hun kennis graag en geven tijdens woningbezoeken gratis tips over wat u zelf kan doen om een inbraak te voorkomen.

Samen met de deputatie van de provincie Antwerpen werkten we verschillende projecten uit rond criminaliteitspreventie onder andere over cyberpesten van minderjarigen en buurtinformatienetwerken (BIN's).

Antwerpen telt meer dan 600 BIN’s. Daarmee zijn meer dan de helft van alle Vlaamse BIN’s actief in provincie Antwerpen. De dienst politionele veiligheid ondersteunt de BIN's, organiseert verschillende uitwisselingsmomenten en realiseert initiatieven zoals 'Hoe hou ik mijn BIN levendig?’, een startergids voor nieuwe BIN', een provinciaal BIN-event, de ondersteuning van de provinciale BIN-stuurgroep,...

Bestuurlijke handhaving

Teneinde de openbare rust, veiligheid en openbare orde te garanderen, kunnen bestuurlijke overheden een beroep doen op de lokale politie. De bestuurlijke politie (burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad) beschikt in dat kader over een aantal bevoegdheden vervat in artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Het bekendste instrument van de bestuurlijke overheden op lokaal niveau is de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Voor meer informatie kan u de Leidraad Bestuurlijke Handhaving hier nalezen.
 
Administratief toezicht op de politiezones

Provincie Antwerpen telt 24 politiezones. Bepaalde besluiten van de gemeente- en politieraden van deze zones zijn onderworpen aan mijn specifiek bestuurlijk toezicht:
 

  • In het raam van het algemeen specifiek administratief toezicht onderzoekt de dienst Toezicht Lokale Politie de wettigheid van de besluiten van de gemeente- en politieraden en van hun colleges.

  • In toepassing van het bijzonder specifiek administratief toezicht keur ik beslissingen goed over het personeelskader, de begroting, begrotingswijzigingen, de jaarrekeningen en de eindrekening van de bijzonder rekenplichtige en de schuldherschikking van de politiezones, de dotaties van de gemeenten die tot een meergemeentezones behoren aan de betrokken politieraad, en de schuldherschikking die de politiezones kunnen doorvoeren.
     

De verkiezing van de politieraadsleden moet geldig worden verklaard door de deputatie die voor deze aangelegenheid optreedt als bestuurlijk rechtscollege. Ook bezwaren tegen die verkiezing worden door de deputatie beslecht in eerste aanleg.


Tevens maak ik deel uit van de commissie bevoegd voor de voorbereiding van het aanwerven en evalueren van het ambt van korpschef van de lokale politie en van de evaluatiecommissie voor het ambt van bestuurlijk directeur-coördinator bij de federale politie.