Openingsrede 2018: Meanderende lijnen doorheen tien jaar gouverneurschap: over veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en technologische innovatie in een multi-level wereld waarin mensen centraal staan

Op vrijdag 23 november sprak gouverneur Cathy Berx haar jaarlijkse ‘state of the province’ uit voor de voltallige provincieraad.  Ter gelegenheid van haar tienjarig gouverneurschap blikte de gouverneur dit jaar terug en vooruit op zes thema’s die haar de voorbije tien jaar nauw aan het hart lagen en nog steeds relevant blijven voor provincie Antwerpen in een voortdurend veranderende wereld en beleidscontext.

 1. Veiligheid: wijze zelfredzaamheid en zero
  Een veilige provincie is een aantrekkelijke provincie. Zij gaat in op de diverse initiatieven die zij en provincie Antwerpen de voorbije 10 jaar ontwikkelden op het vlak van veiligheid. Daarnaast breekt gouverneur Berx een lans voor meer zelfredzaamheid en actieve inbreng van burgers om de veiligheid van wijken, buurten, straten en finaal de hele samenleving te verhogen. In het verkeer blijft de gouverneur samen met alle partners ijveren voor nul, geen, zero slachtoffers. Want elk verkeersslachtoffer is en blijft er één te veel.

 2. Duurzaamheid: zero-emissie, energie-onafhankelijkheid, ZETA en internalisering van externe effecten
  Antwerpen, een energieonafhankelijke provincie die geen energie verspilt én evenveel hernieuwbare energie produceert als de vraag naar energie groot is, is voor gouverneur Cathy Berx geen droom maar een scherpe ambitie. Deze ambitie halen veronderstelt een succesvolle inzet op meer wind- en zonne-energie, op warmterecuperatie en (on) diepe geothermie.  Maar niet alle initiatieven lukten. ZETA (Zero-Emissie Transport Antwerpen) dat zij destijds samen met wijlen Rudi Thomaes lanceerde, leverde niet het gewenste resultaat op: overheidsmaatregelen om vrijwillige, onafhankelijk gemonitorde doelstellingen op het vlak van emissie en lawaai-reductie door bedrijven, beter af te dwingen met het oog op schonere lucht en minder lawaai. Tot slot gaat ze in op kleinere maar veelbelovende projecten zoals Hydroville, de waterstofboot van CMB. En houdt ze een pleidooi voor de internalisering van alle externe effecten van emissies en vervuiling.

 3. Mobiliteit: Toekomstverbond, modal shift en de onomkeerbaar verworven co-creatie
  Schone en andere mobiliteit zijn volgens gouverneur Cathy Berx nog grotere gamechangers dan meer mobiliteit door meer infrastructuur. Idealiter gaan ze hand in hand. Het Toekomstverbond dankzij het puike werk van intendant Alexander D’Hooghe en de verworvenheid van co-creatie via werkbanken maken dat burgerbewegingen en overheden voortaan samen werk maken van leefbaarheid, mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Een overkapte Ring, een ambitieuze modal shift en aangepaste nieuwe infrastructuur, maken meer kans op slagen dan ooit tevoren. In december vindt eindelijk de eerste werkbank Haventracé plaats.

 4. Technologie: vierde industriële revolutie, Antwerp smart city en IOT
  We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. De vierde industriële revolutie zal disruptief zijn. Antwerpen gaat er alvast zeer creatief mee aan de slag in de terechte ambitie om uit te groeien tot een smart city dankzij de wijze inzet van IoT en het gebruik van big data in een open en robuust netwerk. En hoewel technologie veel vermag, blijft de keuze of en hoe ze wordt ingezet, best mensenwerk.

 5. Goed bestuur
  Slimme provincies kennen hun uitdagingen en veroveren zich een goede plek in het vrij complexe tijdperk van multi-level governance. Ze zijn flexibel, passen zich voortdurend strategisch aan en creëren schaal. Tegelijkertijd groeien ze uit tot de beste leveranciers van diensten aan de lokale besturen en richten ze hun blik naar de wereld.

 6. Mensen maken het verschil
  Zolang mensen, hun ideeën en de vertaling ervan in maatschappelijke, technologische en institutionele vernieuwing dé doorslaggevende factor blijven, zijn we allemaal aan zet, hebben we iedereen nodig en geloven we oprecht in de kracht van mensen.

U kan de volledige tekst van de openingsrede hieronder nalezen.

Nieuw dit jaar is het online magazine dat fungeert als uitgebreider naslagwerk. U kan er bijkomende foto’s en videofilmpjes over de verschillende thema’s (o.m. over Antwerp Smart City, de vierde industriële revolutie,…) bekijken. Het online magazine kan u raadplegen via volgende link:
https://provincie-antwerpen.preview.instantmagazine.com/publicaties/rede-2018/welkom/