Droogte 2020: overzicht maatregelen en politiebesluiten

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kunt u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be  en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.
 

 

Op Vlaanderen.be/1700 vindt u een overzicht van alle huidige droogtemaatregelen (ook in de andere provincies) 

Sinds april kreunt Vlaanderen onder de droogte. Nog voor we de zomermaanden ingaan, is de bodem bij gebrek aan voldoende regenwater, kurkdroog. De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen, ook in onze provincie. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op waterlopen snel dalen.

Provinciaal droogteoverleg: actoren, overlegmomenten en maatregelen
Al op 8 en 21 mei vaardigde de gouverneur daarom reeds een captatieverbod of ‘oppompverbod’ uit voor de onbevaarbare waterlopen in verschillende, ecologisch kwetsbare stroomgebieden in onze provincie. Dat verbod was nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Een sproeiverbod was daarbij nog niet aan de orde. De situatie wordt op Vlaams niveau wekelijks gemonitord om na te gaan of de huidige maatregelen volstaan. Indien dat niet het geval is, zullen er per provincie bijkomende maatregelen ingevoerd worden. Daarover beslist het provinciaal droogteoverleg, een overleg waarbij alle droogteactoren van de provincie, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, de drinkwatermaatschappijen, de Boerenbond, Natuurpunt, de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Natuur en Bos, VOKA en Universiteit Antwerpen… (virtueel) rond de tafel zitten. 

Ook het Antwerpse provinciebestuur heeft terecht heel wat aandacht voor de problematiek. Om de uitdagingen van het veranderende klimaat en de daarbij horende verdrogingsproblematiek aan te pakken, werd de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen vanaf 1 april  versterkt met een droogte- en hemelwatercoördinator, een primeur in Vlaanderen. Deze coördinator- contactgegevens onderaan deze pagina- zal nagaan hoe we binnen onze provincie, als beheerder van de waterlopen, best omgaan met droogte en hoe we de effecten ervan in de toekomst kunnen verminderen.

Overzicht politiebesluiten en droogtemaatregelen

 
Datum Titel politiebesluit  Pdf-document politiebesluit  Status  Persbericht FAQ Kaartmateriaal
12 augustus 2020 Uitbreiding captatieverbod Politiebesluit Gedeeltelijk opheffingsbesluit 18 november 2020 Persbericht FAQ Overzichtskaart
3 april 2020  Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit 
Opheffingsbesluit 4 mei 2020 
  FAQ  
8 mei 2020  Eerste captatieverbod 10 kwetsbare stroomgebieden  Politiebesluit  Opgeheven door het uitgebreid captatieverbod kwetsbare stroomgebieden van 21 mei 2020  Persbericht  FAQ  Overzichtskaart stroomgebieden
20
mei
2020 
Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit Opheffingsbesluit 5 juni 2020 Persbericht    
21
mei 2020
Uitgebreid captatieverbod provincie Antwerpen kwetsbare stroomgebieden  Politiebesluit  Opgeheven door de uitbreiding van het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen van 4 juni 2020 Persbericht  FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
4 juni 2020 Uitbreiding captatieverbod op onbevaarbare waterlopen  Politiebesluit Gedeeltelijk opheffingsbesluit van 16 juli 2020 Persbericht FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
7 augustus 2020 Rook- en vuurverbod provincie Antwerpen  Politiebesluit Opheffingsbesluit van 17 augustus 2020 Persbericht    
12 augustus 2020 Uitbreiding captatieverbod onbevaarbare waterlopen provincie Antwerpen  Politiebesluit   Persbericht FAQ Overzichtskaart stroomgebieden
20 augustus 2020 Blauwalgen: uitbreiding captatieverbod Kempische kanalen Politiebesluit   Persbericht    
5 september 2020 Blauwalgen Netekanaal, Kanaal Bocholt-Herentals
en Kanaal naar Beverlo  - captatieverbod uitgebreid
Politiebesluit Opheffingsbesluit van 15 oktober 2020      
18 november 2020 Gedeeltelijke opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen provincie Antwerpen Politiebesluit (gedeeltelijk opheffingsbesluit: zie ook supra: uitbreiding captatieverbod van 12 augustus 2020)   Persbericht FAQ

Overzichtskaarten stroomgebieden:

18 december 2020 Opheffing laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in Provincie Antwerpen Politiebesluit   Persbericht    

Wat kan u zelf doen om waterschaarste en ingrijpender maatregelen te voorkomen?
Uiteraard hopen we bovenal dat iedereen, nu nog meer dan anders, spaarzaam omspringt met water, een schaars en kostbaar goed. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een stevige steen kan bijdragen om het waterverbruik door zijn gedrag in te perken. Maar ook als overheid en openbaar bestuur moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er mee over waken dat de maatregelen worden opgevolgd en waar nodig kordaat wordt opgetreden tegen wie ze schendt.

Spaarzame watertips van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM):

  • Op haar webstek publiceerde de VMM enkele nuttige tips over hoe u spaarzaam kan omgaan met drink- en regenwater

  • Wie bouwt of verbouwt en overweegt om een infiltratiesysteem of regenwaterput te plaatsen, kan zich hier informeren. Hoe je dan weer spaarzaam met water omgaat in en om de woning, ontdek je in deze handige brochure.

  • Op termijn zal zowat iedereen zijn regenwater moeten afkoppelen. In heel wat situaties is dit nu al verplicht.

  • In de wetgeving staat een duidelijke voorkeursvolgorde voor de behandeling van regenwater: hergebruik, infiltratie, buffering en pas als laatste optie aansluiting op de (toekomstige) riolering in de openbare weg. Regenwater moet dus zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd te worden. Dit is echter niet steeds mogelijk, niet elke woning beschikt over een tuin (waar infiltratie mogelijk is). In dat geval voorziet Aquafin inderdaad een extra afvoer van regenwater. Meer info daarover kan je nalezen in het technisch achtergronddocument.

  • De VMM voert regelmatig enquêtes uit naar het watergebruik bij huishoudens, neem hier o.a. deel aan de bevraging ‘Opvang en afvoer van regenwater’