Grensoverschrijdend

Op het vlak van noodplanning is het belangrijk om verder te kijken dan onze eigen provinciegrenzen. Grensoverschrijdende samenwerking met de aangrenzende buurlanden is daarom onontbeerlijk om in geval van een noodsituatie met alle disciplines zo goed als mogelijk samen voorbereid te zijn. De provincie Antwerpen sloot zo twee jaar geleden een samenwerkingsakkoord af met de Nederlandse Veiligheidsregio's Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Midden- en West-Brabant.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant


In 2013 gaven de provincie Antwerpen en de Nederlandse Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant een nieuwe impuls aan hun grensoverschrijdende samenwerking. De focus ligt daarbij op alarmeren, verbinden, crisiscommunicatie en de gemeentelijke samenwerking.

De hernieuwde samenwerking heeft ertoe geleid dat beide regio’s in 2015 voor het eerst een gezamenlijk jaarplan grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding opstelden. U kan het jaarplan hieronder nalezen.

Bovendien spraken beide regio’s een driejaarlijkse oefencyclus af waarbij afwisselend een tafeloefening, een alarmeringsoefening en een algemene inzetoefening aan bod zullen komen. Tijdens de ‘Domino’-oefening van dit jaar werd  op de grens van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog een kettingbotsing gesimuleerd waarbij Belgische en Nederlandse hulpdiensten met elkaar samenwerkten. Van deze noodoefening werd ook een film gemaakt die u hieronder kan bekijken.

Protocol grensoverschrijdende samenwerking Zeeland, Brabant Zuid-Oost en Midden- en West-Brabant

Recent sloot ik ook een protocol grensoverschrijdende samenwerking af met de drie aangrenzende Veiligheidsregio’s:  Zeeland,  Brabant Zuid-Oost en Midden- en West-Brabant. In deze protocollen worden de informatie- en uitwisselingsafspraken geformaliseerd tussen de provincie Antwerpen en de Veiligheidsregio’s en dit zowel in de koude als in de warme fase.

Tussen de verschillende Veiligheidsregio’s en mijn diensten vindt er ook op regelmatige basis een overleg plaats met als hoofdthema de grensoverschrijdende risico’s en hoe ze in de praktijk efficiënt aan te pakken.