Nieuwe categorieën verboden vuurwapens

Toelichting bij de laatste wijzigingen aan de Wapenwet

1.    Omzettingswet 5 mei 2019

 • Publicatie Belgisch Staatsblad: 24 mei 2019
 • Inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen: 3 juni 2019
 • Belangrijkste wijziging: twee nieuwe categorieën verboden wapens
2.    Nieuwe bepalingen
 
2.1. Twee nieuwe categorieën verboden wapens
 1. Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens (nieuw artikel 3, §1, 19° WW);

 2. Lange semi-automatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 centimeter zonder functionaliteit te verliezen door middel van een telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten (nieuw artikel 3, §1, 20° WW).
 
!Uitzonderingen, zijnde:
 • Het betreffen enkel verboden wapens, vanaf 13 juni 2017 (datum inwerkingtreding richtlijn)
 • Voor houders van een sportschutterslicentie, die een certificaat (cf. infra) kunnen voorleggen (enkel voor de eerste categorie van verboden wapens)
 • Erkende wapenhandelaars en verzamelaars, zij het onder strikte voorwaarden (gewijzigd artikel 27 Wapenwet
Nieuwe categorieën verboden wapens + toepasselijke uitzonderingen
 
  Geconverteerde automatische vuurwapens Lange semiautomatische vuurwapens die tot minder dan 60cm ingekort kunnen worden
Verboden wapen indien vergund voor 13/6/2017? Neen Neen
Verboden wapen indien vergund tussen 13/06/2017 en 04/06/2019? Ja, m.u.v. sportschutters in het bezit van een certificaat Ja, tenzij nodige aanpassingen gedaan worden, vóór 4 september 2019
(overgangsregeling!)
Nieuwe vergunning mogelijk? Ja, m.u.v. sportschutters in het bezit van een bewijs en certificaat Neen
Overdracht nog mogelijk? Ja, enkel aan sportschutter met certificaat, verzamelaar, museum of handelaar Ja, enkel aan verzamelaar, museum of handelaar

2.2. Tot semiautomaat omgebouwde vuurwapens - Specifieke regeling sportschutters

Er geldt een uitzondering voor houders van een sportschutterslicentie (dus enkel voor SPORTSCHUTTERS, niet voor recreatieve schutters) op voorwaarde dat zij:

 1. het bewijs leveren actief te trainen voor, of deel te nemen aan (door een Belgische of internationale erkende schietsportfederatie) erkende schietwedstrijden én;
 2. een certificaat kunnen voorleggen van een in België erkende schietsportfederatie, waarin wordt bevestigd dat:
 • dat de sportschutter lid is van een schietvereniging en daar gedurende ten minste twaalf maanden regelmatig heeft getraind; en

 • het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie.

Praktisch
Omdat het, als vergunningverlenende overheid, niet altijd evident is om te bepalen of een vuurwapen een tot halfautomatisch omgebouwd, en dus verboden, volautomatisch vuurwapen betreft, wordt aan de wapenbezitter het volgende gevraagd:

 • Indien het een ‘als halfautomatisch geproduceerd vuurwapen’ betreft

  een ondertekende verklaring op erewoord waarin hij/zij verklaart dat het niet gaat om een tot halfautomatisch omgebouwd volautomatisch vuurwapen

 • Indien het een ‘tot halfautomatisch omgebouwd volautomatisch vuurwapen’ betreft
  het bovenvermelde bewijs en certificaat 

Dit bewijs (1) en het certificaat (2) dienen aan de vergunningverlenende overheid te worden bezorgd met het oog op de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van deze categorie van – in principe – verboden vuurwapens of in het kader van de vijfjaarlijkse controle bedoeld in artikel 32 van de wapenwet.

Sportschutters dienen zich tot hun schietsportfederatie (VSK, FROS of VLAS) te wenden om dergelijk certificaat aan te vragen.

2.3. Lange semiautomatische vuurwapens, inkortbaart tot 60 cm – Overgangsbepaling

Een nieuwe categorie verboden wapens betreft de lange semiautomaten die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60 centimeter zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten.

Voor wie een vergunning voor dergelijk wapen heeft die werd afgegeven na 13 juni 2017 (inwerkingtreding richtlijn) en voor 4 juni 2019 (inwerkingtreding omzettingswet), geldt er een overgangsbepaling. De vergunninghouder beschikt over de mogelijkheid om tot 3 september 2019 de nodige aanpassingen door te voeren aan het wapen (bv. kolf laten vastlassen), zodat het niet langer verboden is.