Wapenvergunningen

Sinds de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006 ben ik bevoegd voor het uitreiken van bezitsvergunningen, Europese vuurwapenpassen, erkenningen van wapenverzamelaars, schietstanden en wapenhandelaars. Voor nieuwe aankopen moet voorafgaand een vergunning worden aangevraagd en verkregen. Na het betalen van de retributie en gunstig advies van de korpschef van de lokale politie van de verblijfplaats van de aanvrager, kan ik een vergunning voor het bezitten van een vuurwapen afleveren.

De bepalingen van de wapenwet worden hierbij correct, maar heel strikt toegepast. Wapenbezit is enkel toegelaten voor personen die daartoe gerechtigd zijn en die een wettige reden kunnen aantonen, zoals sportschutters en jagers. Een wapenvergunning is onbeperkt geldig, maar er wordt om de vijf jaar gecontroleerd of de wettige reden voor het wapenbezit nog aanwezig is. Ook dan is er retributie verschuldigd.

Een vergunning wordt dus enkel uitgereikt indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is. Het recht op wapenbezit wordt ontzegd aan iedereen die een potentieel risico voor de openbare orde zou kunnen zijn. Dit wordt nauwgezet onderzocht. Incidenten met wapens moeten maximaal worden voorkomen. Hiertoe moeten strenge eisen gesteld worden voor de veiligheid. Het belang van een veilige samenleving primeert immers te allen tijde op de individuele verzuchtingen van wapenbezitters.

Wettige redenen

De voornaamste wettige redenen om een wapen te bezitten zijn:

  • Voor de jacht: houders van een jachtverlof die lange vuurwapens, ontworpen (en toegelaten) voor de jacht, willen verwerven. Voor hen geldt een vereenvoudigde registratieprocedure.
  • Voor sportieve en recreatieve doeleinden: erkende sportschutters die vuurwapens wensen aan te schaffen, die voorkomen op de lijst voorzien in het ministerieel besluit van 15 maart 2007. De houders van deze sportwapens zijn vrijgesteld van de verplichte vergunning. 
  • Indien men een wapen erft en dat in zijn patrimonium wenst te behouden. Daarvoor dient men binnen de twee maanden na het verwerven van het geërfde goed aangifte te doen. Voor de overdracht van dergelijk wapen aan een erkend persoon, is de termijn drie maanden. Worden deze termijnen overschreden, is het wapen illegaal geworden.

Erkenningen

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit als wapenhandelaar, tussenpersoon of wapenverzamelaar wenst uit te oefenen en alle andere personen die een beroep uitoefenen dat het voorhanden hebben van vuurwapens impliceert, moeten vooraf een erkenning verkrijgen van de gouverneur van de provincie waar de activiteit zal worden uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van schietstanden. De aanvragen worden onderzocht op basis van de adviezen ingewonnen bij de procureur des Konings van het betrokken arrondissement en bij de burgemeester bevoegd voor de vestigingsplaats en voor de woonplaats van de aanvrager.

Intrekking van bezitsvergunningen van vuurwapens

Wanneer de houder van een wapenvergunning zich in een situatie bevindt die nadelig kan zijn voor de openbare orde, schors ik de vergunning of trek ik ze in. Dit gebeurt meestal op basis van een politieverslag of een lopend gerechtelijk onderzoek. Vooraleer een beslissing getroffen wordt, moet het gemotiveerd advies van de procureur des Konings worden ingewonnen.

De Europese vuurwapenpas

Iedereen die zijn wapen(s) wil meenemen naar een ander land van de Europese Unie om er te gaan jagen of de schietsport te beoefenen, heeft een Europese vuurwapenpas nodig. Dit is een soort van paspoort waarop de vuurwapens vermeld staan, die over de grens gebracht mogen worden. Het is tegelijk een bewijs dat de betrokkene in België wel degelijk over de nodige vergunningen beschikt voor deze wapens. De gouverneur van de provincie waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft, is gemachtigd om deze Europese vuurwapenpas af te leveren.

De regelgeving voorziet daartoe een termijn van 2 maanden.  De normale doorlooptijd is normaal minder dan dat, maar kan tijdens drukke periodes zoals de opening van het jachtseizoen oplopen.  Aangezien de aanvragen strikt chronologisch worden afgehandeld is het ten zeerste aan te raden uw aanvraag zo snel als mogelijk in te dienen. De aflevering is gratis.
 

De Dienst Wapens geeft er de voorkeur aan om per mail te communiceren.  Gelieve de gevraagde documenten dan ook zoveel mogelijk per mail te bezorgen (wapens@FDGantwerpen.be).  De Dienst Wapens heeft geen loketfunctie. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, zal u per post een retributiebrief ontvangen met de nodige informatie m.b.t. de betaling.