Koninklijke maatschappijen

Verenigingen die vijftig jaar of langer bestaan, kunnen de titel 'Koninklijke maatschappij' aanvragen. Behalve het bewijs van vijftig jaar ononderbroken bestaan, dient de voorzitter van de vereniging een aanvraag te richten tot de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning door een schriftelijke aanvraag te richten tot:

Mevrouw Chantal Cooreman
Hoofd van het Departement Rekwesten
Hertogstraat 2
1000 Brussel


Uw aanvraag moet de volgende gegevens en documenten bevatten:

 • de volledige naam van uw vereniging en adres van de zetel
 • geschiedenis en oprichtingsdatum met officieel bewijsstuk (of via krantenknipsel)
 • een afschrift van de statuten of van het huishoudelijk reglement indien er geen statuten bestaan
 • de doelstellingen
 • het officiële bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: via gedateerde krantenknipsels, een attest van de Burgemeester...)
 • het adres van de zetel (voor internationale verenigingen dient de hoofdzetel zich in België te bevinden)
 • de voornamen, namen en privé-adressen van de leden van de Raad van Beheer (voorzitter, secretaris, beheerders...)
 • een activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • de toekomstige projecten
 • de gedetailleerde financiële situatie van de groepering met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
 • het huidige effetieve ledenaantal en de sympathisanten
 • de structuur en het organogram
 • de federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, met vermelding van: 

  het eventele aansluitingsnummer
  de naam en de voornaam van de voorzitter van de federaties/organismen
  het adres en het telefoonnummer van de zetel van de federaties/organismen

 • de historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)
 • de juiste benaming van de groepering

De aanvraag wordt vervolgens aan het gebruikelijke onderzoek onderworpen en, zodra Zijne Majesteit de Koning een beslissing terzake heeft getroffen, wordt deze aan de Voorzitter van de betrokken vereniging meegedeeld.

In geval van een positieve beslissing van de Koning, wordt het brevet verzonden naar de gouverneur van de provincie waar de zetel van de vereniging gevestigd is. De gouverneur is dan gelast het brevet in naam van de Koning aan de verantwoordelijken van de vereniging over te maken die alzo gemachtigd wordt de titel KONINKLIJK te voeren.

Het brevet wordt zowel in het Nederlands als in het Frans opgemaakt voor verenigingen die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

Na officiële indiening komt dit dossier op het kabinet van de gouverneur terecht en van zodra alles in orde is (advies burgemeester, blanco strafblad,...) wordt u door een medewerker gecontacteerd voor de officiële overhandiging van het Koninklijk brevet. Voor praktische vragen over de uitreiking kan u contact opnemen met Leen De Cuyper: leen.decuyper@provincieantwerpen.be, 03 240 51 48.

Voor inhoudelijke vragen of onduidelijkheden wendt u zich tot mevrouw Chantal Cooreman van het Paleis in Brussel op bovenstaand adres.