Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete is een voor Vlaanderen zeer bepalende openruimtestructuur waarbinnen een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren zijn. Omwille van het strategische belang van het gebied zijn verschillende departementen en agentschappen van de Vlaams overheid er vandaag erg actief. Via verschillende planningsprocessen en projecten zoeken we naar een optimale inrichting van het gebied om ambitieuze doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren. Lokale besturen, middenveldorganisaties en bewoners worden via diverse overlegstructuren en inspraakmomenten regelmatig bij deze processen betrokken. Toch is het voor wie in het gebied woont of werkt niet eenvoudig om te begrijpen wat er nu juist gaat gebeuren en welke gevolgen dat heeft.

Daarom besliste de Vlaamse Regering op 20 juli 2012 om gouverneur Cathy Berx aan te stellen als procesbegeleider om het verder verloop van deze gewestelijke initiatieven te begeleiden. Doel van deze coördinatieopdracht is de uitvoering van plannen en projecten en de verschillende communicatie- en participatie-initiatieven beter op elkaar af te stemmen. Er werd een opvolgingscommissie ‘Kleine Nete’ in het leven geroepen worden met daarin vertegenwoordigers van de betrokken lokale besturen, het provinciebestuur en middenveldorganisaties. Via deze commissie krijgen de betrokkenen steeds een globaal overzicht van de stand van zaken en de samenhang tussen de verschillende projecten en kunnen ze knelpunten in de afstemming of uitvoering signaleren. Als procesbegeleider zal ik optreden als bemiddelaar en zal ik - binnen de marges van de reeds genomen beslissingen van de Vlaamse Regering - samen met alle actoren trachten om bij te dragen tot een gedragen oplossing voor deze knelpunten.

Overkoepelende website: www.kleinenete.be, centraal e-mailadres: info@kleinenete.be