Armoede

De regierol rond armoedebeleid ligt op gemeentelijk vlak. Echter, ook de provincies hebben hierin een rol te spelen en kunnen bijdragen tot een integraal en preventief beleid. Minister Ingrid Lieten riep daarom de lokale besturen na de verkiezingen op om op werk te maken van een lokaal armoedebestrijdingsbeleid, met focus op de bestrijding van kinderarmoede en voor de implementatie hiervan in een coördinerend mandaat te voorzien. Deze focus is immers ook ingeschreven in het Lokaal Sociaal Beleid van de Vlaamse regering. Die maatregel zou op termijn moeten leiden tot een meer gecoördineerde aanpak op alle beleidsdomeinen. De schepen van armoedebestrijding bekijkt al deze domeinen vanuit de armoedebril en gaat vooraf na op bepaalde beleidsbeslissingen tot een toe- of afname van de armoede zullen leiden.

 

Om dat beleid mogelijk te maken en goed te implementeren, is het belangrijk dat de besturen en actoren uit het veld hierin worden ondersteund. En net daarin schuilt de kracht van het provinciale niveau: lokale besturen ondersteunen vanuit hun taak van sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid. Daarom vroeg de minister vorig jaar aan alle gouverneurs om een reeks provinciale ontmoetingsmomenten voor lokale besturen en actoren te organiseren rond de thema’s: kinderarmoede, voedselbedeling, automatische en proactieve toekenning van rechten, sociaal en creatief aan de slag met voedseloverschotten, lokale armoedetoets, etc.

 

Op 3 juni 2013 organiseerde ik samen met gedeputeerde voor Welzijn Peter Bellens de provinciale inspiratiedag: ‘Arm in arm voor een lokaal armoedebeleid’ in het Vormingscentrum van Malle. Na een plenair gedeelte in de voormiddag, werden in de namiddag tijdens een speeddate 23 goede lokale praktijken i.v.m. armoedebeleid uit de provincie Antwerpen voorgesteld rond de thema’s Onderwijs, Vrije tijd, Kwetsbare zwangerschappen & opvoeding, Financiële en materiele hulp en Toegankelijke dienstverlening. Deze inspiratiedag vormde de aftrap voor een blijvend, structureel overleg met de lokale besturen over armoedebestrijding onder leiding van de gouverneur dat de minister in de toekomst op regelmatige basis in elke provincie plant te herhalen.