RUP Vallei van de Kleine Nete en Aa definitief vastgesteld

publish date
12.01.2024

Als voorzitter van de gebiedscoalitie in de vallei van de Kleine Nete is gouverneur Cathy Berx erg tevreden dat de Vlaamse Regering op 10 januari 2024 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ definitief goedkeurde. Dit plan zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en voorziet in uitvoering van de Blue Deal in ruimte voor water. “Het proces om tot dit plan te komen heeft lang geduurd, maar die inspanningen zullen lonen nu we weldra op het terrein tot stapsgewijze realisatie zullen overgaan. De voorbije weken hebben we immers met eigen ogen gezien hoe belangrijk meer ruimte voor water is om de Vlamingen te beschermen”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

In 2012 stelde de toenmalige Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider om alle plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete goed op elkaar af te stemmen. Onder het motto ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ werken verschillende instanties aan een klimaatrobuuste vallei die bestand is tegen wateroverlast én periodes van droogte. Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt nu voor de valleien Aa en Kleine Nete tussen Kasterlee en Grobbendonk nieuwe bestemmingen vast. Het plan vrijwaart de van nature overstroombare valleien van verdere bebouwing en zet in op de ontwikkeling van drie natte natuurkernen van samen meer dan 600 ha in de Natura 2000-gebieden van De Zegge-Mosselgoren, het Olens Broek en Graafweide-Schupleer. Het plan bevat ook de herbestemming van een stortgebied naar een gebied voor winning van energie.

Het plan schrapt in totaal ca. 80 ha aan harde bestemmingen (woon-, industrie- en recreatiegebied) in functie van het behoud van de open ruimte voor waterberging, natuur of bos. De oppervlakte van het Vlaams Ecologisch Netwerk wordt met meer dan 400 ha uitgebreid en ruim 250 ha bestaand bos krijgt een betere bescherming. Het plan creëert ook ruimte voor ca. 70 ha effectieve bosuitbreiding. In totaal wordt ongeveer 650 ha agrarisch gebied herbestemd naar natuur- of bosgebied, daarvan is ongeveer de helft effectief in landbouwgebruik. Voor de landbouwers in die gebieden zijn er overgangsmaatregelen, vergoedingen en ruilgronden voorzien, in goed overleg met de gebiedscoalitie.

“De overstromingen van de afgelopen weken maakten opnieuw duidelijk dat de rivieren ruimte moeten krijgen om de natuurlijke bergingsruimte van de vallei maximaal in te nemen. Mede dankzij de investeringen in bijkomende waterbergingsgebieden en hermeanderingsprojecten van de afgelopen jaren ontsnapten we aan erger”, zegt Cathy Berx, gouverneur en voorzitter van de gebiedscoalitie in de vallei van de Klein Nete. “Toch is het werk nog niet af en moeten we verder op de ingeslagen weg: samen bouwen aan een duurzame vallei met een landbeheer gericht op het beter vasthouden, laten infiltreren en vertraagd afvoeren van water”.

Minister Zuhal Demir besluit: “Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan zetten we een grote stap vooruit in de vallei van de Kleine Nete waarmee de ambities van de Vlaamse Regering op vlak van de bouwshift, de Blue Deal, bosuitbreiding én Natura 2000 effectief op het terrein gerealiseerd kunnen worden. Door deze plannen uit te voeren beschermen we de regio voor de gevolgen van extreme weerssituaties. De voorbije weken hebben aangetoond hoe belangrijk dat is”.