PERSBERICHT: Opheffing laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen in Provincie Antwerpen

publish date
19.12.2020

Op 18 december 2020 wordt het laatste captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen volledig opgeheven.

Een maand geleden, op 18 november 2020, werd het captatieverbod in de provincie Antwerpen grotendeels opgeheven. Het waterpeil van enkele kleinere, ecologisch kwetsbare beken bleek echter nog onvoldoende hersteld van de droge zomerperiode, en dus  bleef het captatieverbod voor deze beken nog van kracht. Inmiddels herstelden de waterpeilen ook in deze laatste stroomgebieden, en de ecologische toestand in de beken is niet langer kritisch.  Gouverneur Cathy Berx heft daarom het captatieverbod voor heel de provincie Antwerpen op. Toch stellen we vast dat de algemene toestand van het watersysteem relatief droog blijft voor de tijd van het jaar.

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid volgt door middel van automatische peilmeters continu de waterpeilen op. Vanaf het moment dat het vooropgestelde drempelpeil bereikt wordt en de ecologische toestand in de waterloop niet langer bedreigd is, kan het captatieverbod worden opgeheven. Hierbij passen we steeds het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid waterlopen bij droogte” toe.

Omwille van een uitzonderlijk droge lente kondigde gouverneur Cathy Berx al op 8 mei 2020 een captatieverbod af voor een aantal stroomgebieden van ecologisch kwetsbare onbevaarbare waterlopen, het vroegste verbod ooit. Naarmate de droogte bleef duren, breidde het captatieverbod herhaaldelijk uit.  Zo was uiteindelijk tussen 13 augustus 2020 en 18 november 2020 een captatieverbod van kracht op maar liefst 96% van de onbevaarbare waterlopen (3098 km) in onze provincie. Ook de volledige opheffing van het captatieverbod op 18 december 2020, gebeurt relatief laat op het jaar.

Het neerslagtekort van dit jaar en van voorgaande droge jaren zorgt er voor dat de algemene toestand van het watersysteem zorgwekkend is en blijft. De huidige afvoerdebieten op de onbevaarbare waterlopen zijn beduidend lager in vergelijking met deze van december 2019. Ook de waterpeilen van verschillende kleine beken en de grondwaterstand zijn relatief zeer laag voor de tijd van het jaar. De dienst Integraal waterbeleid blijft de situatie daarom nauwgezet opvolgen.

Gouverneur Cathy Berx: “Jaar na jaar stellen we vast dat de droogte een steeds grotere impact heeft op de kwaliteit en de waterpeilen van onze waterlopen. Een meer dan zorgwekkende evolutie, waarvan de maatschappelijke, economische en ecologische gevolgen bijzonder groot en ernstig kunnen zijn. Nog meer inzetten op duurzame oplossingen die de verhouding tussen vraag en aanbod aan water weer in evenwicht brengen, is cruciaal.  Hier maken we samen met de leden van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de vele partners actief werk van, door bijvoorbeeld maximaal in te zetten op spaarzaam en circulair watergebruik, bedachtzaam te verharden en te vergunnen, strategische watervoorraden aan te leggen, onze burgers blijvend aan te zetten tot alert en spaarzaam omspringen met water.”

Ook Provincie Antwerpen deelt deze zorg ten volle. Eerder dit jaar versterkte droogte- en hemelwatercoördinator Kris Huijskens de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen. Zijn taak? Nagaan hoe we binnen onze provincie, als beheerder van de waterlopen, best omgaan met droogte en hoe we de effecten ervan in de toekomst kunnen verminderen, en dit in nauw overleg met de vele waterpartners. 

In 2021 zullen we allen samen onverminderd blijven inzetten op en werken aan de uitdagingen van de klimaatverstoring en de verdroging die er het gevolg van is.” 

Download hier: